به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت حدود5هزاربهره بردارزعفران درشهرستان فعالیت دارندوسطح زیرکشت زعفران  درشهرستان3100هکتاراست که ازاین سطح پیش بینی می شود11تن زعفران خشک برداشت شودکه نسبت سال گذشته 20درصدکاهش تولیدداریم

مهندس سلیمانی افزود :90درد زعفران فردوس صادرمی شود وفقط 10درصد درداخل شهرستان مصرف می شود هم چنین باتوجه اینکه خرید حمایتی زعفران توسط دولت به صورت نگین وپوشال انجام می شود ازکشاورزان خواسته می شود زعفران رابه صورت نگین وپوشال آماده نمایند