به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گفت:کشاورزانی که برای پرداخت هزینه سهمیه کودشیمیایی خود مشکل دارندمی توانند جهت دریافت تسهیلات به سامانه سیتا مراجعه نمایند،مهندس سلیمانی افزود این تسهیلات درقالب کشاورز کارت وبانرخ 12درصد بوده که فقط برای خرید کودشیمیایی می باشد،همچنین لازم به ذکراست حداکثرمبلغ کارت 200میلیون ریال بوده که خریدفقط ازمبادی توزیع کودهای شیمیایی دولتی شهرستان مجاز می باشد