به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:باتوجه به خریدحمایتی زعفران توسط دولت و ازآنجایی که فقط به صورت نگین وپوشال خریداری می شود،لذازعفرانکارانی که قصدتحویل زعفران به دولت رادارند،زعفران خودشان رابه صورت نگین وپوشال آماده نمایند.