به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس موسی سلیمانی گفت :یک کار اشتباه  که کشاورزان موقع پاک کردن وخشک کردن زعفران.انجام می دهند، زعفران را روی روزنامه قرار می دهندکه به هیچ وجه این کارانجام ندهندزیراباعث آلودگی کلاله زعفران شده ودرآزمایش ،سرب رابالانشان می دهد

مهندس سلیمانی آفزود:زعفرانکاران می توانند به جای روزنامه وحتی پارچه رنگی دارای شیمایی ازپارجه نخی سفید استفاده نمایند