۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا،روز مبارزه با استکبار جهانی وروز دانش آموز گرامی باد