به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت: شهرستان فردوس باسطح زیرکشت 2100هکتارباغ انارمقام اول تولیداناردراستان خراسان جنوبی است

موسی سلیمانی افزود:کاربرداشت اناراز20مهرماه آغازشده وتا اواسط آبان ماه ادامه داردوبیشترین رقم اناردرشهرستان انارشیسه کپ بوده که دارای طعم بسیارخوب بوده وازهمه مهمتراز ماندگاری بالایی برخورداراست وپیش بینی می شود33هزارتن انارازسطح باغات فردوس برداشت شود

موسی سلیمانی گفت:اناربرداشت شده به استان های هم جواروتهران وحتی برای صادرات به کشورهای پاکستان وعراق فرستاده می شود