به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرشرکت شهرکهای کشاورزی استان ،فرماندار فردوس ،مدیرجهادکشاورزی شهرستان از مجتمع گلخانه ای فردوس بازدید داشتندمدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت  در جلسه جمع بندی که در فرمانداری شهرستان برگزارگردید مقرر شد، ایستگاه پمپاژ شامل تامین برق ایستگاه و خرید امتیاز برق توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی در اسرع وقت  راه اندازی شود و اعتبار مورد نیاز جهت رفع سایر نواقص موجود از محل اعتبارات تملک سرمایه ای استان و اعتبارات ملی تامین گردد. موضوع افزایش دبی پروانه چاه و تامین آب با کیفیت مناسب از دیگر مباحث مورد بررسی در این جلسه بود.

مهندس سلیمانی افزود درخصوص مجتمع دام سبک فردوس نیز مقرر شد پس از اخذ موافقت کمیته امور زیربنایی استان و سایر مجازات لازم، اعتبار مورد نیاز برای انجام مطالعات و تامین هزینه احداث زیرساخت ها توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی پیگیری شود.