به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:باتوجه به جلسات متعددی که باتعاون روستایی،صاحب نظران،تجار،واسط های خرید،نمایندگان باغداران وتشکلهای باغداری درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برگزارگردیدنرخ توافقی انارباقیمت اناردرجه یک 7000تومان،اناردرجه دو5000تومان واناردرجه سه 3000تومان تعیین گردید