به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت پیش بینی می شود 20تن سماق ازسطح مزارع سماق شهرستان برداشت شودمهندس سلیمانی افزود:سطح زیرکشت سماق درشهرستان 65هکتار بوده که پس ازبرداشت حدود5درصددر داخل شهرستان ومابقی به استان خراسان ضوی واصفهان ارسال می شودمهندس سلیمانی گفت گیاه دارویی سماق پاک کننده معده رفع اسهال ومصلح چربی است وهمچنین برای هضم بهترکباب به عنوان ادویه استفاده می شود