به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مددیرجهادکشاورزی گفت:بااجرای طرح ترویج فرهنگ تولیدومصرف محصول سالم واستانداردوباتوجه به اخذکاربردنشان حدمجازآلایندها برای محصول زعفران برای اولین باردراستان خراسان جنوبی توسط زنان روستایی ،پروانه مذکور طی مراسمی به سرکارخانم فرحنازصداقت طالبی تقدیم شد

مهندس سلیانی افزود:ددرهمین راستاجهت انگیزه مضاعف درزنان توانمندروستای ازتعداد5نفراززنان فعال درعرصه کشاورزی تقدیربه عمل آمد