به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت: باعنایت به اینکه قرار است 200هزار زن روستایی بی سرپرست ،بدسرپرست وخودسرپرست از طریق وزارت جهادکشاورزی عضو بیمه بازنشستگی روستایی وعشایری گردند.بایستی افراد واجدشرایط تامورخ 99/7/12به مدیریت جهادکشاورزی بادردست داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی جهت ثبت نام مراجعه نمایند
مهندس سایمانی گفت: لازم به ذکر است این افرادپس از ثبت نام ،در1.5سال اول رایگان بیمه میشوندودر پنج سال بعدی فقط مبلغ 27500 تومان سالیانه حق بیمه پرداخت وپس از 15 سال بازنشسته میشوندوحقوق بازنشیتگی دریافت می کنند
ایشان در ادامه عنوان داشتند:افراد معرفی شده باید دارای شرایط ذیل باشند:
1_سن افراد بین 18 تا 50 سال باشد.
2_حتما باید سرپرست خانواریا بدسرپرست یاخودسرپرست باشد.
3_تابه حال درهیچ جاعضو بیمه بازنشستگی کشوری ولشکری وغیره نباشد.
4_حتما باید ساکن روستا باشد..