به اطلاع کشاورزان محترم می رساند بذرجواصلاح شده رقم ریحان و یوسف جهت کاشت در اتحادیه تعاون روستای شهرستان فردوس موجود می باشد متقاضیان می توانند جهت دریافت به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند