به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :به مناسبت  سیزدهم شهریور روزفرهنگ فردوس (سالروز ورودجهادی مقام معظم رهبری (مدظله العالی )درزلزله سال 1347به فردوس)مدیریت جهادکشاورزی وادارات تابعه بااعزام دوگروه جهادی شهیدنجفی وشهیدعدل خدماتی رابه روستائیان،کشاورزان ودامداران ارائه نمودندمهندس سلیمانی افزود: ازجمله اقدامات صورت گرفته پایش باغات به لحاظ توصیه های کودی و مبارزه باآفات گیاهی ،آبرسانی سیاردام ،سمپاشی رایگان اماکن دامی ،واکسیناسیون دام های منطقه عشایری ،توزیع تنورگازی به روستاهای ظهر،خرو،امرودکان وخانیک وپاسخگویی به سوالات و برگزاری میزخدمت بود که به مناسبت روزفرهنگ فردوس توسط مدیریت جهادکشاورزی وادارات تابعه صورت گرفت