به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس در چهارمین روزازهفته دولت احداث جاده دسترسی بین مزارع و احداث کانال آبیاری چاه موتور جمهوری روستای حسین آباد به نمایندگی از دو جاده بین مزارع و دو کانال با حضور فرماندار شهرستان ،معاونت سیاسی فرمانداری ،بخشدار مرکزی،مدیرجهادکشاورزی ،مسول دفتر نماینده مردم درمجلس وسایرمسولین شهرستانی واهالی روستای حسین آبادافتتاح گردید
مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت جمع احداث دو جاده بین مزارع به طول ۳۳۰۰ متر وبااعتبار ۱۱۸۰میلیون ریال و جمع احداث دو کانال آبیاری به طول ۲۱۳۰ متر بااعتبارکل ۲۷۲۵میلیون ریال می باشد
مهندس سلیمانی افزودتعدادبهره برداران ازاین چهارطرح ۲۲۳بهره بردار بوده وکشت غالب این اراضی باغات پسته می باشد