به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس جلسه میزخدمت وکمیسیون تسهیلات بانکی تبصره 18باحضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان  وکارشناسان مربوطه وروسای بانک کشاورزی فردوس واسلامیه وهمچنین تعدادی ازمتقاضیان وگلخانه داران به منظور تعیین تکلیف وبررسی ومشکلات پرونده های درحال اجرادرشعب بانک ،برگزارگردید