به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس دومین جلسه بررسی تامین آب مجتمع های دامپروری وگلخانه ای شهرستان باحضورفرماندارشهرستان،معاون عمرانی فرمانداری،بخشداراسلامیه ،مدیرجهادکشاورزی وکارشناسان مربوطه ،ریاست اداره امورآب ومسول دفترنماینده درمحل فرمانداری برگزارگردید

مدبرجهادکشاورزی ابتدارگزارشی ازوضعیت موجود مجتمع های فردوس ارائه وسپس مباحثی درخصوص تامین آب کیفی مجتمع گلخانه ای مطرح گردیدمهندس سلیمانی افزود:درخصوص تامین آب مجتمع دامپروری حسین آبادفردوس مقررشد تازمان تامین آب کیفی مجتمع پس ازپرداخت بدهی ،امتیازآب درمجتمع راه اندازی شود