به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان به همراه روسای ادارات  تابعه بافرماندارجدیددیدارداشتنددراین دیدارمدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس انتصاب آقای مهندس حلاج مقدم رابه عنوان فرماندار شهرستان تبریک گفت واز زحمات  مهندس میرزایی فرماندار سابق تشکر و قدردانی کرد
مهندس سلیمانی دراین جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت موجود بخش کشاورزی و دامداری شهرستان ،مجتمع های دامپروری و مجتمع گلخانه ای والحاق به طرح روستا های مورد درخواست جهت فعالیت های دامپروری را مطرح نمود

مهندس سلیمانی افزدود از جمله مشکلات بخش کشاورزی موجود درشهرستان تامین آب موردنیاز مجتمع های دامپروری و آب کیفی مجتمع گلخانه ای وحقوق عرفی دامداران وصدور مجوز واحدهای دامداری سنتی خارج از طرح هادی روستاها وواحد های فعال حریم شهردرحوزه دامپروری اشاره نمود. همچنین باتوجه به افزایش دامپروری در شهرستان و وجود پتانسیل های موجود درخواست افزایش سهمیه نهادهای دامی را داشتند که جوابگوی بخش دامپروری شهرستان باشد مهندس سلیمانی گفت ازدیگر خواسته ها  احداث استخر قنات بلده است که از مصوبات سفر استاندار می باشد و هنوز اجرای نشده وازفرماندار درخواست پیگیری را نمود
هم چنین ادارات منابع طبیعی ،امور عشایر،دامپزشکی وتعاون روستایی شهرستان هم گزارشی را ازفعالیت ها و مشکلات حوزه خودشان را مطرح نمودند
مهندس حلاج مقدم ضمن عرض تشکراززحمات مجموعه جهادکشاورزی گفت :مشکلات بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی دقیق و پیگیری جهت حصول نتیجه راتاکیدنمود