به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت در شهرستان فردوس تاکنون دومجوزپرورش ماهی تیلاپیا به نام بنیادتعاون زندانیان وشرکت شیفتگان دلاورصادرگردیده وتعداد20هزارقطعه بچه ماهی تیلاپیاازطریق مدیریت شیلات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی جهت تشویق وترغیب وتوسعه پرورش ماهی تیلاپیا به صورت رایگان برای این دوواحدتامین گردیده است.مهندس سلیمانی افزودشرکت شیفتگان دلاوردرحال حاضردواستخرفعال بچه ماهی تیلاپیا بارهاسازی 80هزارقطعه داردکه اولین صیدوبرداشت ماهی تیلاپیا دراستان خراسان جنوبی درشهرستان فردوس ازاستخرهای این شرکت بابرداشت حدود5تن ماهی صیدشدکه جهت فرآوری وتولید فیله ماهی به کارخانجات فرآوری موادپروتئینی ارسال می شود