در پی افتخار آفرینی دو نفر از بهره برداران کشاورزی شهرستان و اخذ رتبه برتر نمونه کشوری  فرماندار محترم جناب آقای مهندس میرزای به اتفاق آقای منهدس مهمیز مدیر جهادکشاورزی از مرکز جدید التایس جهادکشاورزی حومه و همچنین فعالیت ها و اقدامات انجام شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس در بخش کشاورزی و نیز باغات مزارع کشاورزی دهستان حومه بازدید به عمل آمد و دیدار با کشاورزان نمونه کشوری صورت پذیرفت.