به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس در ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی بازدید از اجرای عملیات بیابان زدایی در منطقه کجه چاهنو (کازه آونج،کانون فرسایش بادی شهرستان ) با حضور فرماندارشهرستان  ،امام جمعه شهرستان،مدیرجهاد کشاورزی وسایرمسولین شهرستانی صورت گرفت
مدیرجهادکشاورزی گفت:این پروژه از طرحهای منابع طبیعی شهرستان که با اجرای نهال کاری باسطح ۱۲۵۰ هکتار وهلالی آبگیر بابذرپاشی درسطح ۳۶۰ هکتار  بااعتبار۳۲میلیاردریال ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال۹۸ اجرا شده است