به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت :این کارگاه با رویکرد کشاورزی حفاظتی  و مدیریت بقایای گیاهی درکانون های گردوغبار شهرستان ، در مزارع برداشت شده گندم و جو در روستای چاهنو برای کشاورزان برگزارگردید