به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این جلسه باحضورمعاونت برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری فردوس،مدیرجهادکشاورزی و ادارات منابع طبیعی،محیط زیست وشهرداری  درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردید مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت :هدف ازاین جلسه بررسی و ارائه راه حل های مبارزه غیرشیمیایی باملخ در اماکن عمومی شهری می باشد دراین جلسه شهرداری موظف به اطلاع رسانی عمومی، استفاده از روشهای مختلف غیرشیمیایی ازجمله مواد دورکننده در اماکن عمومی شد، همچنین معاونت فرمانداری از ادارات مربوطه خواست که لیست  کلیه امکانات و تجهیزات موجود را دراختیارفرمانداری قرار دهند تا تجهیزاتی کمبود است برنامه ریزی شود تا درمواقع بحران دچار مشکل نشویم