به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مهندس سلیمانی گفت :باتوجه به اینکه ملخ جزءآفات عمومی بوده و مبارزه با آن برعهده جهادکشاورزی می شودوباتوجه به فراهم شدن شرایط آب و هوایی و افزایش جمعیت ملخ مراکشی در برخی از مناطق شهرستان و رسیدن جمعیت به نرم مبارزه ودرآستانه خسارت اقتصادی ،مبارزه باملخ ازطریق طعمه مسموم در شرایط موجود الزامی می باشد که لازم به ذکراست با هماهنگی دستگاههای مختلف و شوراهای اسلامی مناطق ،اکیپ های مبارزه باملخ آمادگی کافی جهت سمپاشی مناطق آلوده به ملخ رادارند