به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس درراستای خرید تضمینی گندم وباهدف تحویل گندم به مراکز دولتی جلسه ای باحضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان وکارشناسان مربوطه ونمایندگان ادارات صنعت ومعدن،تجارت وتعزیرات حکومتی، تعاون روستایی شهرستان و سلف خران درمورخه 99/2/22درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردید،مدیرجهادکشاورزی شهرستان دراین جلسه گفت:هیچ فردویاشرکتی به جزءمرکز خرید حق خریدگندم ازکشاورزان رانداردوخروج گندم ازشهرستان فقط بامجوز جهادکشاورزی خواهدبود.نمامی حاظرین درجلسه قول مساعد دادند که همکاری لازم رادرخصوص خریدحداکثری گندم وتحویل به مرکز خرید راداشته باشند