به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس جلسه کمیسیون تقویم اراضی باحضور معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری فردوس،مدیرجهادکشاورزی ورئیس اداره امورمالیاتی ،باموضوع تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی وباغها،جهت قیمت گذاری پنج پرونده درخواست تغییرکاربری اراضی زراعی جهت احداث یک واحدمجتمع خدماتی رفاهی،یک باب خانه کارگری وسه موردالحاق به طرح هادی روستای برون ،درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردید.