به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس جلسه هویت گذاری دام باحضورمدیرجهادکشاورزی،ریاست شبکه دامپزشکی ،نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی، مدیرعامل تعاونی دامداران وبیمه محصولات کشاورزی ونمایندگان ادارات امورعشایروبخشداری باغشهراسلامیه درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برگزارگردید

مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت :این جلسه با هدف تسریع درامرپلاک کوبی وهویت گذاری دام وراهکارهای لازم جهت تشویق دامداران با توجه به اهمیت هویت گذاری دام برگزارگردیدهمچنین دراین جلسه مقررگردیدباتوجه به اهمیت طرح هویت گذاری،هرسه شرکت پیمانکار بااولویت هویت گذاری ، کارراباسرعت بیشتری انجام دهندوارائه هرگونه خدمات به دامداران براساس تعداددام هویت دارشده ،وتوزیع نهاده های یارانه ای ازقبیل سبوس وجوو... درتعاونی ها ی سطح شهرستان براساس ارائه برگه هویت دام انجام خواهدشد