به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس،مهندس سلیمانی گفت:درراستای حفاظت ازاراضی کشاورزی وتامین امنیت غذایی وهمچنین جلوگیری ازتغییرکاربری غیرمجاز اراضی درفروردین 99درسطح 17هزارهکتار اراضی زراعی وباغی شهرستان فردوس ،گشت حفظ کاربری انجام گردیدوازهرگونه شروع عملیات تغییرکاربری غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد