به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس
بازدید از مزارع گندم وجو آلوده به بیماری لکه برگی در روستاهای  کجه وسرندبا حضور مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی و محقق معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان صورت گرفت که جهت بررسی های بیشتر نمونه تهیه شد