به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیر جهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت:درسال گذشته و امسال باتوجه به آلودگی برخی از شهرستان های جنوبی به ملخ مهاجر صحرایی،کارشناسان شبکه مراقبت و مراکز خدمات شهرستان فردوس با نصب اپلیکیشین موبایلی مبارزه باملخ صحرایی،به صورت روزانه ودوره ای اقدام به پایش و رصد مراتع ودشتهای شهرستان نموده و گزارشات به صورت روزانه به فائووسازمان جهادکشاورزی استان ارسال میشود
مهندس سلیمانی گفت: ازآنجایی که ملخ یک آفت عمومی بوده و مبارزه آن برعهده جهادکشاورزی می باشد،دامداران و کشاورزان محترم به محض مشاهده دستجات ملخ هرچه سریعترمراتب رابه واحد حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس اطلاع رسانی نمود۰ویاباشماره ۳۲۷۲۶۰۰۱داخلی ۱۱۳تماس حاصل نمایند