به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس نرخ برداشت گندم وجو(آبی ودیم)درشهرستان فردوس به شرح ذیل اعلام می گردد
🔸در مزارع گندم وجو( آبی و دیم) با کمباین های متوسط داخلی به ازای هر ساعت کار مفیدمبلغ1350000ریال

🔸در مزارع گندم وجو( آبی و دیم) با کمباین های نیمه سنگین(1165و...) به ازای هرساعت کارمفیدمبلغ1600000ریال

🔸درمزارع گندم وجوآبی با کمباین های سنگین(وارداتی)به ازای هرساعت کارمفیدمبلغ2810000ریال

🔸برداشت با کمباین کاه‌جمع‌کن در مزارع گندم و جو با به ازای هر ساعت کار مفید مبلغ 1680000ریال ویا به ازای هر مخزن کاه 1380000 ریال به کمباین دار می باشد

لازم به ذکر است که نرخ های مصوب فوق الذکر براساس کلیه هزینه های مربوط به کمباین و بر مبنای قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان و مطابق مصوبات ستاد برداشت غلات کشور تعیین شده است.