کشاورزانی که نیاز به بذرپنبه جهت کشت رادارند می توانندبه اتحادیه تعاون روستایی شهرستان واقع در بلوار بعثت شمالی مراجعه نمایید وجهت کسب اطلاعات بیشتربه شماره تلفن32722440 تماس حاصل نمایند