به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این جلسه باحضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان ،رئیس اداره تعاون روستایی واعضای هیئت مدیره تعاونی درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردیددراین جلسه مهندس سلیمانی مدیرجهادکشاورزی توضیحاتی درخصوص انتخاب مدیرعامل جدیدوتلاش برای خارج شدن شرکت ازحالت رکودفعلی وهمچنین اعلام آمادگی درارائه کمک های لازم به شرکت رااعلام داشت وخواستارایفای پررنگ نقش شرکت درحوزه کشاورزی وهم چنین بازاریابی وبازاررسانی محصولات منطقه شد