به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس باتوجه به نزدیک شدن زمان برداشت غلات شهرستان ،جلسه کمیته برداشت غلات باحضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان ،روسای ادارات تعاون روستایی،ناحیه موادنفتی ،نماینده نیروی انتظامی ونماینده کمیاین داران جهت تعیین قیمت ساعت کارکمباین ودروگرها،تامین سوخت وتعدادموردنیازکمیاین جهت برداشت ،درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس برگزارگردید