به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس،مدیرجهادکشاورزی شهرستان گفت:طرح های درحال اجرا دربخش سیستم های آبیاری نوین  درسال جاری 400هکتارکه با اعتباردولتی 27میلیارد ریال می باشد،کمک بلاعوض دولتی به ازای هرهکتارآبیاری کم فشار70میلیون ریال وبه ازای هرهکتارآبیاری تحت فشار175میلیون ریال می باشدبااجرای آبیاری کم فشار،درهرهکتار3000مترمکعب صرفه جویی مصرف آب انجام می گرددوراندمان تا75درصدافزایش می یابد