برگزاری دوره تخصصی مدیریت مزارع زعفران در شهرستان فردوس
مهندس سلیمانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت: باتوجه به نقش آموزش های ترویجی در افزایش کمی و کیفی محصول زعفران به عنوان یکی از مزیت های اقتصادی شهرستان فردوس ،این مدیریت نسبت به برگزاری دوره مدیریت مزارع زعفران باحضورآقای دکترسالاریان عضو پژوهشکده ملی زعفران اقدام نمود که با استقبال زعفران کاران مواجه شد