به گزارش مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس سطح زیرکشت باغات پسته شهرستان فردوس 4650هکتاراست که ازاین سطح 3000باروراست که پیش بینی میشود2700تن پسته خشک برداشت شودهمچنین باتوجه به پایین بودن قیمت پسته توصیه می شودباغداران پسته خودراپوست کنی وخشک کنندودرشرایط بهتری محصول خودشان رابه فروش برسانند