برگزاری جلسه کمیته فنی امور دام جهت بررسی توزیع نهاده های دامی وصدورمجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری با حضورمدیرجهادکشاورزی و کارشناسان مربوطه و مسئول نمایند گی نظام مهندسی ودبیرنظام صنفی کشاورزی فردوس درمحل اتاق جلسات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس