به کزارش مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس باتوجه به بارندگی های امسال کشاورزان اقدام به کشت محصولات جالیزی به خصوص هندوانه درمنطقه کویری کجه وچاهنونمودندکه فقط دراین منطقه حدود130عکتارزیرکشت هندوانه میباشد.سطح زیرکشت هندوانه دیم شهرستان درسال 98حدود300هکتاراست که پیش بینی می شود3000تن هندوانه برداشت شود