به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فرذوس بازدیدآموزشی ترویجی پسته کاران از سایت الگویی تولیدی ترویجی پسته شهرستان فردوس در روستای چاهنوباهدف توانمندسازی بهره برداران وبهبودرفتارحرفه ایشان به منظورافزایش تولیدمحصول انجام شد