بازدید آقای مهندس سلیمانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس وهمکارانشان از شرکت کاوش فرادیس شرق تولیدکننده کودهای ترکیبی در شهرک صنعتی فردوس جهت بررسی مشکلات شرکت

.

1