پنج شنبه     25/مهر/1398 

برگزاری گردهمایی تسهیلگران زن روستایی بامحوریت تولیدمحصول سالم براساس گواهی استاندارد،ویژه زنان روستایی شهرستان فردوس باحضورمهندس اکبری رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذادرسازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی درمحل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوسبازدیدمیدانی وجلسه بررسی پیشرفت فیزیکی طرح مطالعات آبخیزتاجالیزقنات بلده شهرستان فردوس باحضورمهندس غفوری کارشناس قنوات وزارت جهادکشاورزی و مدیرجهادکشاورزی شهرستان ،کارشناسان آب و خاک سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و کارشناسان آب و خاک شهرستان صورت گرفت

.

 به گزارش مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس سطح زیرکشت باغات پسته شهرستان فردوس 4650هکتاراست که ازاین سطح 3000باروراست که پیش بینی میشود2700تن پسته خشک برداشت شودهمچنین باتوجه به پایین بودن قیمت پسته توصیه می شودباغداران پسته خودراپوست کنی وخشک کنندودرشرایط بهتری محصول خودشان رابه فروش برسانند برگزاری دوره تخصصی مدیریت مزارع زعفران در شهرستان فردوس
مهندس سلیمانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت: باتوجه به نقش آموزش های ترویجی در افزایش کمی و کیفی محصول زعفران به عنوان یکی از مزیت های اقتصادی شهرستان فردوس ،این مدیریت نسبت به برگزاری دوره مدیریت مزارع زعفران باحضورآقای دکترسالاریان عضو پژوهشکده ملی زعفران اقدام نمود که با استقبال زعفران کاران مواجه شد

بازدید امروز45
بازدید دیروز73
بازدید هفته279
بازدید کل61691